เข้าสู่เว็บไซต์โรงเรียน
ปรัชญา " ส่งเสริมและพัฒนานักเรียนให้มีความรู้ความสามารถด้านวิชาภาษาไทย รวมทั้งสามารถนำความรู้ไปประยุกต์ใช้กับสาขาวิชาอื่น ๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ "
วิสัยทัศน์ " มุ่งผลิตนักเรียนให้เป็นผู้มีความรู้ความสามารถในการใช้ภาษาไทยได้สัมฤทธิ์ผลและดำรงไว้ ซึ่งวัฒนธรรมและขนบธรรมเนียมประเพณีไทย "

Copyright © 2020 (Thai Language Department of Patumwan Demonstrations School,Srinakharinwirot University) All rights reserved.

ติดต่อสอบถาม

https://www.facebook.com/chanai.thai

อาจารย์ชนัยสุดา  ทองอยู่ (หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย)