หน้าหลัก

 
Information About:  

รายวิชา

การวิจัย

รู้จักหน่วยงาน

แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม

Information For :
  บุคลากร
กิจกรรมชุมนุม
รางวัลและผลงาน
Quick Links :
E-library

การประกันคุณภาพ

E-learning
Featured Site:
สำนักงบประมาณ
กระทรวงศึกษาธิการ
 
 
 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย

รายวิชาช่วงชั้นที่ ๓

ระดับมัธยมศึกษาปีที่ ๑ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๒ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓
วิชาพื้นฐาน วิชาพื้นฐาน วิชาพื้นฐาน
ท ๒๑๑๐๑ ภาษาไทยพื้นฐาน ๑ ท ๒๒๑๐๑ ภาษาไทยพื้นฐาน ๓ ท๓๓๑๐๑ ภาษาไทยพื้นฐาน ๕
ท ๒๑๑๐๒ ภาษาไทยพื้นฐาน ๒ ท ๒๒๑๐๒ ภาษาไทยพื้นฐาน ๔ ท๓๓๑๐๒ ภาษาไทยพื้นฐาน ๖
วิชาเพิ่มเติม วิชาเพิ่มเติม วิชาเพิ่มเติม
ท ๒๑๒๐๑ ฝึกฝนการเขียนทั่วไป ท ๒๒๒๐๑ การอ่านงานประพันธ์ร้อยแก้ว ท ๓๓๒๐๑ นิทานพื้นบ้าน
ท ๒๑๒๐๒ การเขียนเชิงสร้างสรรค์ ท ๒๒๒๐๒ การอ่านงานประพันธ์ร้อยกรอง ท๓๓๒๐๒ การพูดเบื้องต้น

รายวิชาช่วงชั้นที่ ๔

ระดับมัธยมศึกษาปีที่ ๔ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๕ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖
วิชาพื้นฐาน วิชาพื้นฐาน วิชาพื้นฐาน
ท ๓๑๑๐๑ ภาษาไทยพื้นฐาน ๑ ท ๓๒๑๐๑ ภาษาไทยพื้นฐาน ๓ ท๔๓๑๐๑ ภาษาไทยพื้นฐาน ๕
ท ๓๑๑๐๒ ภาษาไทยพื้นฐาน ๒ ท ๓๒๑๐๒ ภาษาไทยพื้นฐาน ๔ ท๔๓๑๐๒ ภาษาไทยพื้นฐาน ๖
วิชาเพิ่มเติม วิชาเพิ่มเติม วิชาเพิ่มเติม
ท ๓๑๒๐๑ การเขียน ท ๓๒๒๐๑ วรรณกรรมปัจจุบัน ท ๔๓๒๐๖ ประวัติวรรณคดี ๑
ท ๓๑๒๐๒ การพูดต่อหน้าประชุมชน ท ๓๒๒๐๒ หลักภาษาไทย ท ๔๓๒๐๗ ประวัติวรรณคดี ๒
วิชาเลือกเสรี วิชาเลือกเสรี วิชาเลือกเสรี
ท ๔๑๒๐๓ การเขียนสารคดีท่องเที่ยว ท ๓๒๒๐๓ ภาษาไทยเพื่อกิจกรรมการแสดง ท ๔๓๒๐๓ ภาษากับวัฒนธรรม
ท ๓๑๒๐๔ วรรณกรรมท้องถิ่น ท ๓๒๒๐๔ การแต่งคำประพันธ์ ท ๔๓๒๐๔ วรรณคดีมรดก