หน้าหลัก

 
Information About:  

รายวิชา

การวิจัย

รู้จักหน่วยงาน

แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม

Information For :
  บุคลากร
กิจกรรมชุมนุม
รางวัลและผลงาน
Quick Links :
E-library

การประกันคุณภาพ

E-learning
Featured Site:
สำนักงบประมาณ
กระทรวงศึกษาธิการ
 
 
 

 

เรื่องเสียงในภาษา
.............

.............................................. ..
.............. เสียงในภาษาคือเสียงที่มนุษย์เปล่งออกมาใช้สื่อความหมายระหว่างมนุษย์ด้วยกัน
........... เสียงในภาษาที่แท้จริงของมนุษย์คือเสียงพูด
............เสียงในภาษาแบ่งออกเป็น ๓ ชนิด

................................๑. เสียงสระ
................... ๒. เสียงพยัญชนะ
................... ๓. เสียงวรรณยุกต์
........... .....๑. เสียงสระ(เสียงแท้)หมายถึงเสียงเกิดขึ้นได้เพราะเราทำให้ลมออกจากปอดผ่านหลอดลมและกล่องเสียงที่ลำคอออกมาพ้น
............ช่องปากหรือช่องจมูกโดยไม่ถูกสกัดกั้น ณ ที่หนึ่งที่ใดในช่องทางเดินของลมเลย ในขณะที่เราอออกเสียงสระ สายเสียงที่อยู่ใน
............กล่องเสียงจะปิดเปิดอย่างรวดเร็ว สายเสียงจึงมีความสั่นสะเทือน บังเกิดความกังวานหรือความก้อง และออกเสียงได้ยาวนาน
........... เช่น อา อี อัว ฯลฯ
.................๒. เสียงพยัญชนะ(เสียงแปร)หมายถึงเสียงที่เกิดขึ้นได้เพราะเราทำให้ลมออกจากปอด แต่ขณะที่ลมผ่านหลอดลมหรือออกมา
........... ทางช่องเดินทางของลม ลมจะถูกสกัดกั้น ณ ที่ใดที่หนึ่งตั้งแต่ในลำคอ ในช่องปาก หรือในช่องจมูก และลมจะถูกสกัดกั้นไว้ทั้งหมด
............หรือถูกสกัดกั้นเป็นบางส่วน แล้วจึงผ่านออกมาภายนอก ทำให้เกิดเสียงพยัญชนะต่างๆกันขึ้น เสียงชนิดนี้ได้แก่เสียงที่อยู่ต้นพยางค์
........... เช่น กะ ขาว โค งู ชาง ซู่
.................๓. เสียงวรรณยุกต์(เสียงดนตรี)หมายถึงเสียงที่มีระดับสูงต่ำ และเราได้ยินพร้อมกันไปกับเสียงสระ
........... บางทีก็เป็นเสียงสูงบางทีก็เป็นเสียงต่ำ บางทีก็เป็นเสียงที่อยู่ระหว่างเสียงสูงกับเสียงต่ำ บางทีก็เป็นเสียงต่ำ
........... แล้วค่อยๆเลื่อนขึ้นไปสู่เสียงสูง
..................เสียงวรรณยุกต์ในภาษาไทยนับว่ามีความสำคัญเพราะจะทำให้ความหมายของคำเปลี่ยนแปลงไปได้
........... เช่น เสือ เสื่อ เสื้อแต่เสียงที่มีระดับสูงต่ำในบางภาษาไม่ได้ทำให้ความหมายของคำเปลี่ยนแปลงไปได้

....................................ภาพอวัยวะต่างๆที่ใช้ในการออกเสียง

                                                 

.........................แบบฝึกหัดทบทวน
................คำสั่ง จงตอบคำถามต่อไปนี้ให้ถูกต้อง
................๑. เสียงสระเกี่ยวข้องกับสายเสียงอย่างไร
................๒. เสียงพยัญชนะที่มีการสกัดกั้นลมนั้นหมายความว่าอย่างไร
................๓. เสียงวรรณยุกต์เกิดขึ้นได้โดยอาศัยอวัยวะเสียงส่วนใด
................๔. เสียงในภาษาเริ่มต้นที่ใด
................๕. เสียงวรรณยุกต์มีความสำคัญแก่คำในภาษาไทยของเราหรือไม่ เพราะเหตุใด
................๖. เสียงสระกับเสียงพยัญชนะต่างกันอย่างไร