เข้าสู่เว็บไซต์โรงเรียน
ติดต่อสอบถาม

chanaisuda@satitpatumwan.ac.th

อาจารย์ชนัยสุดา  ทองอยู่ (หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย)

rattiya@satitpatumwan.ac.th

อาจารย์รัตติยา แข็งขัน (เลขานุการกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย)

ที่อยู่ : กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ปทุมวัน เลขที่ 2 ถนนอังรีดูนังต์ ปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330 เบอร์โทรศัพท์ : 0-2251-3934 ต่อ 136 ห้องกลุ่มสาระฯ โทรสาร : 0-2251-4159

Copyright © 2021 (Thai Language Department of Patumwan Demonstrations School,Srinakharinwirot University) All rights reserved.