เข้าสู่เว็บไซต์โรงเรียน
ปรัชญา " ส่งเสริมและพัฒนานักเรียนให้มีความรู้ความสามารถด้านวิชาภาษาไทย รวมทั้งสามารถนำความรู้ไปประยุกต์ใช้กับสาขาวิชาอื่น ๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ "
วิสัยทัศน์ " มุ่งผลิตนักเรียนให้เป็นผู้มีความรู้ความสามารถในการใช้ภาษาไทยได้สัมฤทธิ์ผลและดำรงไว้ ซึ่งวัฒนธรรมและขนบธรรมเนียมประเพณีไทย "

Copyright © 2021 (Thai Language Department of Patumwan Demonstrations School,Srinakharinwirot University) All rights reserved.