หน้าหลัก

 
Information About:  

รายวิชา

การวิจัย

รู้จักหน่วยงาน

แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม

Information For :
  บุคลากร
กิจกรรมชุมนุม
รางวัลและผลงาน
Quick Links :
E-library

การประกันคุณภาพ

E-learning
Featured Site:
สำนักงบประมาณ
กระทรวงศึกษาธิการ
 
 
 

 

                                          คำอธิบายรายวิชา
ชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น
        ท ๓๑๑๐๑   ภาษาไทยพื้นฐาน         ท  ๓๑๒๐๑    ฝึกฝนการเขียนทั่วไป
        ท ๓๒๑๐๑   ภาษาไทยพื้นฐาน         ท  ๓๒๒๐๑    การอ่านคำประพันธ์เฉพาะเรื่อง
        ท ๓๓๑๐๑   ภาษาไทยพื้นฐาน         ท  ๓๓๒๐๑    นิทานพื้นบ้าน

ชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย

        ท ๔๑๑๐๑   ภาษาไทยพื้นฐาน         ท  ๔๑๒๐๑    การเขียน
        ท ๔๑๑๐๒   ภาษาไทยพื้นฐาน         ท  ๔๑๒๐๒    การพูดต่อประชุมชน
        ท ๔๒๑๐๑   ภาษาไทยพื้นฐาน         ท  ๔๒๒๐๑    วรรณกรรมปัจจุบัน
        ท ๔๒๑๐๒   ภาษาไทยพื้นฐาน         ท  ๔๒๒๐๒    หลักภาษาไทย
        ท ๔๓๑๐๑   ภาษาไทยพื้นฐาน         ท  ๔๓๒๐๑    การอ่านพิจารณาวรรณกรรม
        ท ๔๓๑๐๒   ภาษาไทยพื้นฐาน         ท  ๔๓๒๐๒    การพินิจวรรณคดีมรดกเฉพาะเรื่อง

รายวิชาเลือกเสรี

       ท ๔๑๒๐๓   การขียนสารคดีท่องเที่ยว         ท  ๔๑๒๐๔    วรรณกรรมท้องถิ่น
       ท ๔๒๒๐๓   ภาษาเพื่อกิจกรรมการแสดง         ท  ๔๒๒๐๔    การแต่งคำประพันธ์
       ท ๔๓๒๐๓   ภาษากับวัฒนธรรม         ท  ๔๓๒๐๔    วรรณคดีมรดก

 

                                                                     HomeHome