เข้าสู่เว็บไซต์โรงเรียน
โครงการสอนภาคเรียนที่ 1/2563
ม.4
ม.1
ม.5
ม.2
ม.6
ม.3
ท21101 ภาษาไทยพื้นฐาน 1
ท31101 ภาษาไทยพื้นฐาน 1
ท22101 ภาษาไทยพื้นฐาน 3
ท32101 ภาษาไทยพื้นฐาน 3
ท23101 ภาษาไทยพื้นฐาน 5
ท33101 ภาษาไทยพื้นฐาน 5
ท21201 ฝึกฝนการเขียนทั่วไป
ท31201 การเขียน
ท22201 การอ่านงานประพันธ์ร้อยแก้ว
ท32201 ประวัติวรรณคดี
ท23201 นิทานพื้นบ้าน
ท33201 การอ่าน 1
โครงการสอนภาคเรียนที่ 2/2563
ม.4
ม.1
ม.5
ม.2
ม.6
ม.3
ท21102 ภาษาไทยพื้นฐาน 2
ท31102 ภาษาไทยพื้นฐาน 2
ท22102 ภาษาไทยพื้นฐาน 4
ท32102 ภาษาไทยพื้นฐาน 4
ท23102 ภาษาไทยพื้นฐาน 6
ท33102 ภาษาไทยพื้นฐาน 6
ท21201 ฝึกฝนการเขียนทั่วไป
ท31202 การพูดต่อหน้าประชุมชน
ท22202 การอ่านงานประพันธ์ร้อยกรอง
ท32202 หลักภาษาไทย
ท23202 การพูดเบื้องต้น
ท33202 การอ่าน 2

Copyright © 2020 (Thai Language Department of Patumwan Demonstrations School,Srinakharinwirot University) All rights reserved.

ติดต่อสอบถาม

https://www.facebook.com/chanai.thai

อาจารย์ชนัยสุดา  ทองอยู่ (หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย)