หน้าหลัก

 
Information About:  

รายวิชา

การวิจัย

รู้จักหน่วยงาน

แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม

Information For :
 บุคลากร
กิจกรรมชุมนุม
รางวัลและผลงาน
Quick Links :
E-library

การประกันคุณภาพ

E-learning
Featured Site:
สำนักงบประมาณ
กระทรวงศึกษาธิการ
 
 
 

 

อาจารย์กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย

อ. กัญญา พานิชสกุล หัวหน้ากลุ่มสาระฯ

ผศ. ศรีจันทร์ พันธุ์พานิช
อ. กาญจนา ถาวร
อ. บุณฑริกา วิศวสมภพ
อ. ดวงเดือน พัฒนวิริยะวาณิช
อ. อัปษร สรจักร์กิจ
อ.ชนัยสุดา ทองอยู่
อ. นุช พุ่มเพชร
อ. พรพรรณ เสริมพงษ์พันธ์
 
อ. อัจฉรา สุเสวี
อ.ณัฐ ศรสำราญ
อ. วรดร ใบพักตร์