หน้าหลัก

 
Information About:  

 

รายวิชา

การวิจัย

รู้จักหน่วยงาน

แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม

Information For :
  บุคลากร
กิจกรรมชุมนุม
รางวัลและผลงาน
Quick Links :
E-library

การประกันคุณภาพ

E-learning
Featured Site:
สำนักงบประมาณ
กระทรวงศึกษาธิการ
 
 
 

 

แบบเสนองาน / โครงการ ประจำปีการศึกษา ๒๕๔๗

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ปทุมวัน

โครงการที่

ชื่องาน / โครงการวันภาษาไทยแห่งชาติ

๑. ชื่อแผนงาน                     แผนงานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม

๒. งาน / โครงการ สอดคล้องตามนโยบายของโรงเรียนข้อ

๓. หน่วยงานที่รับผิดชอบ        กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย

๔. หลักการและเหตุผล

                   เนื่องจากวันที่ ๒๙ กรกฎาคม ๒๕๔๗ เป็นวันที่สำคัญที่ทุกคนจะได้ร่วมรำลึกถึงพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช ผู้ทรงเป็นปราชญ์ และนักภาษาไทย รวมทั้งเพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ที่ได้ทรงแสดงความห่วงใย และพระราชทานแนวคิดต่างๆเกี่ยวกับการใช้ภาษาไทย เพื่อกระตุ้นและปลุกจิตสำนึกของนักเรียนให้ตระหนักความสำคัญ และคุณค่าของภาษาไทย ตลอดจนร่วมมือร่วมใจกันทำนุบำรุงส่งเสริม และอนุรักษ์ภาษาไทย ซึ่งเป็นเอกลักษณ์และเป็นสมบัติวัฒนธรรมอันล้ำค่าของชาติให้อยู่คู่ชาติไทย

๕. วัตถุประสงค์

๑.     เพื่อกระตุ้นและปลูกจิตสำนึกของนักเรียนให้ตระหนักถึงความสำคัญและคุณค่าของภาษาไทย

          ๒.    เพื่อให้นักเรียนรักและภูมิใจในความเป็นไทย

๖. ลักษณะการดำเนินการ       จัดป้ายนิเทศ ประชาสัมพันธ์หน้าแถว

๗. ระเวลาดำเนินการ             วันที่ ๒๖ – ๓๐  กรกฎาคม ๒๕๔๗          

๘. สถานที่                                โถงอาคารสาธิตปทุมวัน ๑  และสนามหน้าอาคารสาธิต

ปทุมวัน ๕

๙. กลุ่มเป้าหมาย                      นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ –

๑๐. งบประมาณ / ทรัพยากรที่ใช้       ,๐๐๐ บาท

๑๑. แผนการดำเนินงาน / โครงการ

 

ลำดับ

 

กิจกรรมของงาน / โครงการ

ระยะเวลาช่วงเดือน

มิ.ย.

ก.ค.

ส.ค.

ก.ย.

เสนอขออนุมัติโครงการ

 

Ö

 

 

ประชุมอาจารย์กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย

เพื่อกำหนดวัน เวลา สถานที่ และมอบหมายงานให้รับผิดชอบ

 

Ö

 

 

จัดป้ายนิเทศวันภาษาไทยแห่งชาติ

 

 

 

ประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับวันภาษาไทยแห่งชาติ

 

 

 

คณะกรรมการชุมนุมภาษาและวัฒนธรรมไทยประชุม และประเมินผลโครงการ

 

 

 

           

 

๑๒. ผลที่คาดว่าจะได้รับ

            ๑. นักเรียนได้ตระหนักถึงความสำคัญและคุณค่าของภาษาไทย

            ๒. นักเรียนได้ทราบถึงความเป็นมาของวันภาษาไทยแห่งชาติ

๑๓. การประเมินผลและติดตามงาน / โครงการ

            จากการสังเกตการร่วมกิจกรรมของนักเรียน และประชุมสรุปผลจากแบบประเมินผล

 

                                                                   ลงชื่อ...................................................

                                                               ( อ. กาญจนา  ถาวร, อ. อัปษร  สรจักร์กิจ ,อ. ชนัยสุดา   ทองอยู่)

                                                                                   ผู้รับผิดชอบงาน / โครงการ

ผลการพิจารณา................................               ตำแหน่งอาจารย์กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย

[  ]  อนุมัติ       [  ] ไม่อนุมัติ                                             ๗     / มิ.ย. /  ๔๗

ลงชื่อ...............................................

            .........../.........../..........