หน้าหลัก

 
Information About:  

 

รายวิชา

การวิจัย

รู้จักหน่วยงาน

แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม

Information For :
  บุคลากร
กิจกรรมชุมนุม
รางวัลและผลงาน
Quick Links :
E-library

การประกันคุณภาพ

E-learning
Featured Site:
สำนักงบประมาณ
กระทรวงศึกษาธิการ
 
 
 

 

แบบเสนองาน / โครงการ ประจำปีการศึกษา ๒๕๔๗

                       โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ปทุมวัน           

โครงการที่

ชื่องาน / โครงการวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินีนาถ

๑. ชื่อแผนงาน                     แผนงานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม

๒. งาน / โครงการ สอดคล้องตามนโยบายของโรงเรียนข้อ  ๑ , ๕ , ๙

๓. หน่วยงานที่รับผิดชอบ        กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย

๔. หลักการและเหตุผล

วันที่ ๑๒ สิงหาคม ๒๕๔๗ เป็นวันคล้ายวันพระราชสมภพของสมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินีนาถซึ่งทางราชการจัดให้เป็น “วันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถ และวันแม่แห่งชาติ” ดังนั้นกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยจึงเห็นสมควรจัดกิจกรรมสดุดีเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินีนาถ ผู้เป็น “แม่แห่งชาติ” ผู้ทรงพระคุณอันประเสริฐ และให้เห็นความสำคัญของแม่ ระลึกถึงพระคุณของแม่ รวมทั้งได้มีโอกาสในการร่วมกันแสดงความกตัญญูกตเวทีด้วยการเทิดพระคุณแม่

๕. วัตถุประสงค์

            ๑. เพื่อสดุดีเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินีนาถ

            ๒. เพื่อให้นักเรียนเห็นความสำคัญ และรำลึกถึงพระคุณแม่

            ๓. เพื่อให้นักเรียนได้มีทักษะในการแสดงออกด้านการใช้ภาษาทั้งร้อยแก้ว และร้อยกรอง

๖. ลักษณะการดำเนินการ       จัดป้ายนิเทศ และทำกิจกรรมหน้าแถว

๗. ระเวลาดำเนินการ             วันที่ ๙  สิงหาคม  ๒๕๔๗           

๘. สถานที่                                โถงอาคารสาธิตปทุมวัน ๑    และสนามหน้าอาคารสาธิตปทุม

                                                วัน ๕

๙. กลุ่มเป้าหมาย                      นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ –

๑๐. งบประมาณ / ทรัพยากรที่ใช้       ,๐๐๐ บาท

๑๑. แผนการดำเนินงาน / โครงการ

 

ลำดับ

 

กิจกรรมของงาน / โครงการ

ระยะเวลาช่วงเดือน

ก.ค.

ส.ค.

ก.ย.

ต.ค.

เสนอขออนุมัติโครงการ

Ö

 

 

 

ประชุมอาจารย์กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย

เพื่อกำหนดวัน เวลา สถานที่ และมอบหมายงานให้รับผิดชอบ

Ö

 

 

 

 

 

 

 

จัดป้ายนิเทศ วันแม่แห่งชาติ

 

Ö

 

 

ดำเนินขั้นตอนของกิจกรรมดังนี้

-         ผู้อำนวยการทำพิธีเปิดเครื่องราชสักการะ

หน้าพระบรมฉายาลักษณ์สมเด็จพระนางเพระบรม

ราชินีนาถ

-         ผู้แทนนักเรียนอ่านบทอาศิรวาท

-         ร่วมร้องเพลงสดุดีมหาราชา

-         รายการแม่ลูกผูกจิตสาธิตปทุมวัน

 

 

 

 

ประชุมคณะกรรมการชุมนุมภาษาและวัฒนธรรมไทยเพื่อทำการประเมินผล

 

 

 

           

 

๑๒. ผลที่คาดว่าจะได้รับ

            ๑. นักเรียนสำนึกและซาบซึ้งในพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระนางเจ้า ฯ

            พระบรมราชินีนาถ

            ๒. นักเรียนตระหนักในความสำคัญและซาบซึ้งในพระคุณของแม่

            ๓. นักเรียนสามารถแสดงออกทางด้านการใช้ภาษาไทยทั้งร้อยแก้วและร้อยกรอง

๑๓. การประเมินผลและติดตามงาน / โครงการ

            ประเมินจากแบบสอบถามของผู้เข้าร่วมกิจกรรมแล้วสรุปผล  รวมทั้งสังเกตจากความสนใจของผู้เข้าร่วมกิจกรรม

 

                                                                 ลงชื่อ...................................................

                                                                 (อ. วารี  ดำไชโย ,. ชนัยสุดา  ทองอยู่

                                                                    อ. พรพรรณ  เสริมพงษ์พันธ์)

                                                                              ผู้รับผิดชอบงาน / โครงการ

ผลการพิจารณา................................            ตำแหน่งอาจารย์กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย

[  ]  อนุมัติ       [  ] ไม่อนุมัติ                                           ๗   / มิ.ย. / ๔๗

ลงชื่อ...............................................

            .........../.........../..........