หน้าหลัก

 
Information About:  

 

รายวิชา

การวิจัย

รู้จักหน่วยงาน

แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม

Information For :
  บุคลากร
กิจกรรมชุมนุม
รางวัลและผลงาน
Quick Links :
E-library

การประกันคุณภาพ

E-learning
Featured Site:
สำนักงบประมาณ
กระทรวงศึกษาธิการ
 
 
 

 

คำอธิบายรายวิชา 

วิชาภาษาไทยพื้นฐาน ( ท ๔๑๑๐๑ )                                                                       ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  ๔

จำนวน ๘๐ คาบ  ( ๒ คาบ / สัปดาห์ )                                                                     จำนวน ๑ หน่วยกิต / ปี

 

 

          ฝึกอ่านร้อยแก้วและร้อยกรอง  อ่านจับใจความ  อ่านตีความอย่างมีวิจารณญาณและวิเคราะห์  วิจารณ์  ประเมินค่าเรื่องที่อ่าน  พัฒนาประสบการณ์จากการอ่านไปใช้  เขียนเรียงความ  ย่อความ  เขียนอธิบาย ชี้แจง  เขียนโน้มน้าวใจแสดงทัศนะ  เขียนบันเทิงคดี  สารคดี  เขียนเชิงสร้างสรรค์  เขียนเชิงวิชาการ  มีมารยาทในการเขียน  เรียบเรียงข้อมูลในการเขียนโดยอ้างอิงสารสนเทศ  เขียนจดหมายส่วนตัว  และจดหมายกิจธุระ  มีนิสัยรักการเขียน  ตั้งประเด็นหัวข้อการเขียนได้ตามจุดประสงค์  ดูและฟังข่าว  สารคดี  บทความ  เรื่องสั้น  บทละคร  ภาพยนตร์  การอภิปราย  การโต้วาที  วิเคราะห์  วิจารณ์  แสดงความคิดเห็น  พูดในโอกาสต่าง ๆ อย่างไม่เป็นทางการ  พูดโน้มน้าวจิตใจ  ให้ความบันเทิงโดยใช้ภาษาอย่างถูกต้อง  เข้าใจธรรมชาติและหลักภาษาไทย  การเปลี่ยนแปลงของภาษา  และพลังของภาษา  ภูมิปัญญาทางภาษา  รักภาษาไทย  แสวงหาความรู้เสริมสร้างลักษณะนิสัยและบุคลิกภาพ  ความสัมพันธ์ระหว่างภาษากับวัฒนธรรม  อาชีพ  สังคม  และชีวิตประจำวัน  จัดทัศนศึกษา  จัดทำโครงงานทางภาษาให้สอดคล้องกับบทเรียน  นอกจากนี้ยังส่งเสริมให้ผู้เรียนรักความเป็นไทย  มีความเป็นสุภาพชน  บุคลิกภาพดี  กล้าแสดงออกปรับตัวเข้ากับสภาพการณ์ต่าง ๆ ได้  มีความเป็นผู้นำและผู้ตามที่ดี